مطالبپنل گچی .طرح بند باز


پنل گچی طرح بند باز مناسب برای فضاهای بزرگ 
گچ پلیمری قابلیت برش و رنگ پذیری